Neue Publikation im Bereich Materialforschung von Natrium-Ionen-Batterien

TUM.Battery News, Batterieforschung Publikationen |


Batterieforschung TUM - Materialforschung
Battery Research TUM - Materials research

Red-phosphorus-impregnated carbon nanofibers for sodium-ion batteries and liquefaction of red phosphorus / Yihang Liu, Qingzhou Liu, Cheng Jian, Dingzhou Cui, Mingrui Chen, Zhen Li, Teng Li , Tom Nilges, Kai He, Zheng Jia & Chongwu Zhou / Nature Communications / Nature communications 11.1 (2020): 1-8 - DOI